Missie en visie van RTC West-Vlaanderen

 

MISSIE

Een Regionaal Technologisch Centrum (RTC) bouwt mee aan kwaliteitsvol onderwijs op het snijvlak onderwijsarbeidsmarkt.

Een RTC neemt een brugfunctie waar tussen onderwijs en het bedrijfsleven en creëert een netoverschrijdend en onderwijsinstellingsoverstijgend, neutraal samenwerkings- en overlegplatform en een dialoog tussen onderwijsinstellingen en onderwijspartners enerzijds en socio-economische actoren (VDAB, Syntra, bedrijven, sectorfondsen, werkgeversorganisaties, werknemers-organisaties, interprofessionele sectorale partners,…) anderzijds.

De acties zijn gericht op het opbouwen van een duurzame en structurele relatie tussen onderwijsinstellingen en bedrijven. Zo draagt een RTC bij aan technologische en technische competentieontwikkeling bij jongeren.

 

VISIE

RTC West-Vlaanderen bouwt mee aan kwaliteitsvol onderwijs op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt door volgende opdrachten uit te voeren:
 

Platformfunctie

RTC West-Vlaanderen wil als platform een dialoog installeren en garant staan voor een participatieve werkwijze, waarbij partners uit onderwijs en arbeidsmarkt samen noden definiëren vanuit lokale behoeften- of omgevingsanalyse en steunend op lokale dynamiek tot ondersteuningsoplossingen komen. RTC West-Vlaanderen gaat hiertoe een veelheid van samenwerkingen aan met tal van partners uit de onderwijs- en opleidingswereld en uit het bedrijfsleven. Deze actienetwerken richten zich op het realiseren van engagementen tussen onderwijsinstellingen en bedrijven om onderwijsinstellingen te versterken en STEM-gerelateerde acties te ondersteunen en dit ten voordele van zowel onderwijs als arbeidsmarkt en door middel van een effectief en doeltreffend gebruik van menselijke middelen, infrastructuur en apparatuur.

Competentieversterkende functie

RTC West-Vlaanderen ondersteunt onderwijsinstellingen in het verwerven van relevante arbeidsmarktgerichte, techn(olog)ische competenties van leerlingen en leraren. Op deze manier draagt RTC West-Vlaanderen bij aan de voorbereiding van leerlingen op specifieke vereisten van het hedendaagse bedrijfsleven waar onderwijsinstellingen moeilijkheden ondervinden om leerlingen de in de beroepskwalificaties opgenomen competenties te laten verwerven. 

De werking van RTC West-Vlaanderen wordt hierbij afgestemd op de ondersteuning van onderwijsinstellingen van het secundair onderwijs bij de realisatie van de beroepskwalificaties van niveau 3 en 4 of bij gebrek aan beroepskwalificaties van de competentieprofielen volgens andere geldende referentiekaders. 

De acties richten zich op infrastructuur- en apparatuurdeling alsook op de (technische) scholing van leraren in functie van RTC-projecten voor leerlingen. Op het vlak van externe certificering richt RTC West-Vlaanderen zich alleen op wettelijke certificaten die in de beroepskwalificatie opgenomen zijn en die nodig zijn om de activiteiten te mogen uitvoeren die onderdeel vormen van het beroep. Bij de uitvoering van de projecten kunnen diverse vormen van werkplekleren relevant zijn, waarbij het bedrijf optreedt als leeromgeving.

 

Toekomstvisie 2020

In 2018 startten de vijf RTC’s, op eigen initiatief, een gezamenlijk en doordacht traject voor visieontwikkeling met betrokkenheid van alle stakeholders over Vlaanderen. 

Het resultaat van die visieontwikkeling lees je in de "Blauwdruk RTC-toekomstvisie 2020".

RTC West-Vlaanderen | info@rtcwestvlaanderen.be | OND.: BE0891.813.446