Missie & Visie RTC

Missie

rtc

Een RTC bouwt mee aan kwaliteitsvol onderwijs op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt binnen de contouren uitgezet door de Vlaamse Regering op advies van de Vlaamse Stuurgroep RTC.


Een RTC neemt een brugfunctie waar tussen onderwijs en het ondernemingsleven en creëert een netoverschrijdend en onderwijsinstellingsoverstijgend, neutraal samenwerkings-en overlegplatform en een dialoog tussen onderwijsinstellingen en onderwijspartners enerzijds en socio-economische actoren anderzijds.


De acties zijn gericht op het opbouwen van een duurzame en structurele relatie tussen onderwijsinstellingen en arbeidsmarktactoren zoals ondernemingen. Zo draagt een RTC bij aan technologische en technische competentieontwikkeling bij leraren en jongeren.

 


Bijdragen aan de technologische en technische competentieontwikkeling bij leraren en jongeren.

 

Visie

rtc

Een RTC bouwt binnen de contouren uitgezet door de Vlaamse Regering op advies van de Vlaamse Stuurgroep RTC en het bestuursorgaan mee aan kwaliteitsvol onderwijs op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt door concrete initiatieven binnen volgende 5 decretale sporen te nemen. Binnen sporen 1 tot en met 3 moeten verplicht acties uitgewerkt worden, acties binnen sporen 4 en 5 kunnen uitgewerkt worden complementair aan en ter ondersteuning van de eerste 3 sporen.


 1. tussen onderwijsinstellingen en ondernemingen de vraag naar en het aanbod van infrastructuur, apparatuur en uitrusting voor onderwijs die een pedagogisch-didactische rol kan vervullen, door een of meer infrastructurele inbeddingen te ontwikkelen of te ondersteunen, op elkaar afstemmen
 2. aanvullend op de nascholing in scholen professionalisering op het vlak van nieuwe technologieën en STEM faciliteren of coördineren
 3. een platform creëren waarin onderwijsinstellingen en ondernemingen kennis en ervaring kunnen uitwisselen
 4. tussen onderwijsinstellingen en ondernemingen de mogelijkheden tot werkplekleren faciliteren
 5. noden, behoeften en tendensen met betrekking tot materies op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt signaleren aan en ontvangen van het departement.


Binnen dit kader zijn RTC-initiatievenop 3 niveaus mogelijk:


 1. RTC-initiatieven op Vlaams niveau mede aangestuurd door de Vlaamse Stuurgroep RTC
 2. RTC-initiatieven op te nemen door elk RTC in samenwerking met naar het geval Vlaanderenbrede partners of partners uit het RTC-eigen werkingsgebied volgens de operationele doelstellingen met inbegrip van prioriteiten aangeduid door de Vlaamse Regering op advies van de Vlaamse Stuurgroep RTC
 3. RTC-initiatieven op provinciaal niveau als antwoord op behoeften op provinciaal, interregionaal, regionaal of lokaal niveau.


De RTC-initiatieven worden ingedeeld in 2 categorieën:


 1. Een RTC wil als platform een dialoog installeren en garant staan voor een participatieve werkwijze, waarbij partners uit onderwijs en arbeidsmarkt samen noden definiëren vanuit een lokale behoeften-of omgevingsanalyse en steunend op lokale dynamiek tot ondersteuningsoplossingen komen. Een RTC gaat hiertoe een veelheid van samenwerkingen aan met tal van partners uit de onderwijs-en opleidingswereld en uit het ondernemingsleven. Deze actienetwerken richten zich op het realiseren van engagementen tussen onderwijsinstellingen en ondernemingen om onderwijsinstellingen, leraren en leerlingen, te versterken en STEM-gerelateerde of innovatieve acties te ondersteunen en dit ten voordele van zowel onderwijs als arbeidsmarkt en door middel van een effectief en doeltreffend gebruik van menselijke middelen, infrastructuur en apparatuur.
 2. RTC’s ondersteunen onderwijsinstellingen in het verwerven van relevante arbeidsmarktgerichte, techn(olog)ische competenties van leraren en leerlingen. Op deze manier draagt een RTC bij aan de voorbereiding van leerlingen op specifieke vereisten van het hedendaagse ondernemingsleven waar onderwijsinstellingen moeilijkheden ondervinden om leerlingen de in de beroepskwalificaties opgenomen competenties te laten verwerven. De werking van een RTC wordt hierbij afgestemd op de ondersteuning van onderwijsinstellingen van het secundair onderwijs bij de realisatie van de beroepskwalificaties van niveau 3 en 4. De acties richten zich op infrastructuur- en apparatuurdeling alsook op de (technische) professionalisering van leraren. Op het vlak van externe certificering richten de RTC’s zich alleen op wettelijke certificaten die inde beroepskwalificatie opgenomen zijn en die nodig zijn om de activiteiten te mogen uitvoeren die onderdeel vormen van hetberoep. Bij de uitvoering van de projecten kunnen diverse vormen van werkplekleren relevant zijn, waarbij de onderneming optreedt als leeromgeving.

Doelgroep

rtc

Het RTC kan acties ondernemen naar de volgende doelgroepen met onderscheid tussen prioritaire doelgroepen en uitbreidingsdoelgroepen.


Prioritaire doelgroepen

 • De leraren en leerlingen van de derde graad tso/bso[1], de leraren en leerlingen van dbso en leertijd,
 • de leraren en groepen leerlingen buso;
 • De leraren van de tweede graad tso/bso.


Uitbreidingsdoelgroepen

 • De leraren aso-STEM (toegepaste wetenschappen)[4];
 • De leraren techniek/STEM van de eerste graad en de leraren van het lager onderwijs;
 • De leraren van het volwassenenonderwijs in arbeidsmarktgerichte opleidingen.


De RTC-werking zal zich prioritair richten op de eerste 2 doelgroepen vermeld onder prioritaire doelgroepen.


Wat de uitbreidingsdoelgroepen leraren aso-STEM (toegepaste wetenschappen) en leraren techniek/STEM van de eerste graad en de leraren van het lager onderwijs betreft, wordt de mogelijkheid voorzien om vanuit de lokale autonomie een eigen focus te leggen en acties uit te rollen.


Voor de prioritaire doelgroepen en de leraren aso-STEM (toegepaste wetenschappen) wordt vooral gefocust op de professionalisering van de leraar, competentieverwerving bij de leerlingen en het ondersteunen van de verbinding van onderwijs met het ondernemingsleven en innovatie.


Voor de doelgroep leraren techniek/STEM van de eerste graad en de leraren van het lager onderwijs wordt ingezet op de professionalisering van de leraar gericht naar het verhogen van de algemene kennis in de techniek/technologie en het ondernemingsleven.

In de eerste plaats willen de RTC’s het STEM/techniek-onderwijs voor jonge leerlingen in de klaspraktijk innovatief, uitdagend en leerlinggericht versterken. Op lange termijn beogen de RTC’s een stijging van het aantal leerlingen in de tweede en derde graad van het STEM-onderwijs (cf. nieuwe matrix). Om zoveel mogelijk leerlingen op innovatieve en uitdagende manier te laten kennismaken met techniek/technologie/geïntegreerde STEM wordt de eerste graad secundair onderwijs breed benaderd, dus ongeacht of en welke bovenbouw de onderwijsinstellingen van de eerste graad aanbieden.


De doelgroep leraren van het volwassenenonderwijs in arbeidsmarktgerichte opleidingen wordt benaderd als een doelgroep waarvoor de RTC’s geen specifieke acties uitrollen, maar die kan aansluiten bij het aanbod indien er ruimte beschikbaar is.